گواهی نامه ها

پروانه ساخت وسيله پزشکي از وزارت بهداشت برای دستگاه الکتروکاردیوگراف مبتنی بر رایانه مدل PC216

پروانه ساخت وسيله پزشکي از وزارت بهداشت برای دستگاه الکتروکاردیوگراف شش کاناله مدل A110

پروانه ساخت وسيله پزشکي از وزارت بهداشت برای دستگاه الکتروکاردیوگراف سه کاناله مدل A80

گواهی ISO 13485

گواهی CE

پروانه صادراتی محصول الکتروکاردیوگراف